Nội thất - Ngoại thất

THIẾT KẾ NỘI THẤT - BUILDING GIA ĐÌNH ÔNG QUÂN - TRẤN VŨ - HÀ NỘI

Thiết kế building gia đình nhà ông Quân gồm 8 tầng, được dùng để làm nhà ở - Cafe bar - Căn hộ cho thuê cao cấp. Chính vì vậy, tổ hợp này đáp ứng mọi yêu cầu thiết yếu của gia đình và cả những khách hàng thuê ở tại đây.
Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(1) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(2) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(3) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(4) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(5) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(6) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(7) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(8) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(9) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(10) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(11) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(12) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(13) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(14) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(15) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(16) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(17) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(18) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(19) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(20) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(21) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(22) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(23) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(24) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(25) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(26) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(27) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(28) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(29) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(30) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(31) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(32) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(33) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(34) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(35) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(36) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(37) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(38) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(39) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(40) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(41) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(42) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(43) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(44) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(45) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(46) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(47) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(48) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(49) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(50) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(51) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(52) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(53) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(54) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(55) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(56) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(57) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(58) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(59) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(60) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(61) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(62) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(63) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(64) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(65) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(66) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(67) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(68) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(69) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(70) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(71) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(72) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(73) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(74) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(75) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(76) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(77) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(78) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(79) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(80) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(81) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(82) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(83) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(84) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(85) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(86) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(87) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(88) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(89) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(90) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(91) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(92) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(93) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(94) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(95) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(96) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(97) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(98) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(99) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(100) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(101) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(102) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(103) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(104) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(105) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(106) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(107) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(108) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(109) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(110) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(111) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(112) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(113) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(114) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(115) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(116) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(117) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(118) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(119) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(120) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(121) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(122) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(123) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(124) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(125) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(126) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(127) Thiet_ke_noi_that_hien_dai_thiet_ke_Building_Quan_Building_Tran_Vu_Ha_Noi_(128)

THIẾT KẾ NỘI THẤT - BUILDING GIA ĐÌNH ÔNG QUÂN - TRẤN VŨ - HÀ NỘI

Chủ đầu tư : Ông Quân Địa chỉ : 168 Trấn Vũ - Hà Nội, Tỉnh / TP Hà Nội
Loại hình : Nội thất - Ngoại thất Số Tầng :
Mặt tiền : Diện tích :
Công năng sử dụng : Đơn vị thiết kế : Kiến Trúc AC Năm thực hiện :

THIẾT KẾ NỘI THẤT - BUILDING GIA ĐÌNH ÔNG QUÂN - TRẤN VŨ - HÀ NỘI

- Chủ đầu tư: ông Quân

- Hạng mục thiết kế: Thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất

- Phong cách thiết kế: Kiến trúc hiện đại

- Địa điểm công trình: 168 - Trấn Vũ - Hà Nội 

- Mục đích sử dụng công trình: Nhà ở gia đình - Cafe bar sang trọng - Căn hộ cao cấp cho thuê. 

Thiết kế building gia đình nhà ông Quân gồm 8 tầng, được dùng để làm nhà ở - Cafe bar - Căn hộ cho thuê cao cấp. Chính vì vậy, tổ hợp này đáp ứng mọi yêu cầu thiết yếu của gia đình và cả những khách hàng thuê ở tại đây. Với thiết kế nội thất nhà ở và nhà cho thuê vô cùng sang trọng, đạt chuẩn 4* bởi nội thất nhập khẩu và có nhiều tiện ích như có bar và cafe ngay tại tòa, giúp cho tổng thể từng căn phòng. Và đặc biệt hơn nữa là tòa building hướng view hồ trực tiếp của tòa building gia đình ông Quân được rất nhiều người thuê nhà để mắt tới. 

Thiết kế nội thất căn hộ cho thuê cao cấp đượ bố trí đầy đủ tiện nghi và đảm bảo các công nang theo yêu cầu của chủ đầu tư. Đặc biệt mỗi căn hộ đều có thiết kế không gian mở với góc view cực đẹp ra hồ điều hòa ngay cạnh công trình. Thiết kế nội thất cũng được tối ưu không gian sống cho các hộ gia đình. Thiết bị nội thất trang bị đều là nội thất cao cấp đem lại cảm giác thoải mái nhất cho người sử dụng.

Thiết kế quán cafe và bar đẹp mắt hài hòa và lấy màu nâu làm chủ đạo cho màu nội thất, quán có view hồ nên được nhiều khách hàng lui đến nhiều hơn, trong quán có đặt khá nhiều tiểu cảnh tạo được độ trong lành nhất định cho quán. Thiết kế quán café là sự phối hợp hài hòa nét đẹp cổ điển đặc trưng của kiến trúc Pháp và sự mộc mạc tinh khiết của Đông Dương nên sẽ đem lại cảm giác hoài niệm cũng như sự thích thú cho thực khách khi được chiêm nghiệm một kiến trúc nhỏ nhưng tái hiện được không gian lộng lẫy một thời của xứ Việt.

Kiến Trúc AC là công ty chuyên về tư vấn, cũng cấp những dịch vụ thiết kế biệt thự cổ điển đẹp, thiết kế lâu đài cổ kính, thiết kế nội thất, ngoại thất cho tất cả các công trình nhà ở. Nhằm mang lại không gian sống tiện nghi, đẳng cấp, chất lượng hàng đầu thị trường hiện nay.

Dưới đây là những hình ảnh của dự án đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình vì vậy Kiến trúc AC xin được chia sẻ một số hình ảnh ngôi biệt thự gia đình ông Quân. Mời quý vị và bạn đọc thưởng thức và có ý kiến góp ý hay thắc mắc mời quý vị liên hệ:

Liên hệ tư vấn:

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc AC

Email: kientrucac37@gmail.com

Hotline:  Mr. Tuấn : 032 789 8888

Mr. Thành : 035 996 8888

Thẻ tag:

Zalo Messenger